Trang Dịch vụ Công của BQL CÁC KCN BẮC NINH
HỒ SƠ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1. Trình tự thực hiện:

+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận “ Một cửa” - Văn phòng Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.

+ Cán bộ bộ phận “Một cửa” - Văn phòng Ban: (1) Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.

(2A) Nếu được thì vào sổ và viết phiếu hẹn ngày trả kết quả

(3) Chuyển hồ sơ đến các phòng chuyên môn xem xét, giải quyết (có kèm theo phiếu chuyển hồ sơ).

(4) Trả kết quả cho Nhà đầu tư

(2B) Nếu hồ sơ không hợp pháp, hợp lệ thì chuyển trả Nhà đầu tư, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tiếp tại trụ sở Ban quản lý

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

b) Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;

c) Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

d) Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện TTHC: BQL các KCN Bắc Ninh

7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời của BQL

8. Lệ Phí: Miễn Phí

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

11.Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực từ 01.5.2013;

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Các văn bản khác có liên quan; Biên bản ủy quyền giữa Sở LĐTBXH và BQL các KCN;

- Sổ tay chất lượng; TCVN ISO 9001: 2008.

Đã có:  0 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có