Trang Dịch vụ Công của BQL CÁC KCN BẮC NINH
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI THỰC TẬP NÂNG CAO TAY NGHỀ TẠI NƯỚC NGOÀI DƯỚI 90 NGÀY

1. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

- Quản lý lao động Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp KCN khi được cử đi thực tập, nâng cao tay nghề tại nước ngoài dưới 90 ngày một cách chặt chẽ, hiệu quả.

- Bảo đảm an ninh chính trị trong các KCN nói riêng, Việt Nam nói chung.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11ngày 29/11/2006

- Nghị định Số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Thông tư Số 21/2007/TT-LĐTBXH ngày 8/10/2007 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Thông tư số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNN của Bộ LĐTB&XH và NHNN ngày 4/9/2007 quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Các văn bản khác có liên quan; Biên bản ủy quyền giữa Sở LĐTBXH và BQL các KCN ngày  30  tháng 9 năm 2011;

- Sổ tay chất lượng; TCVN ISO 9001: 2008.

4. ĐỊNH NGHĨA

Các từ viết tắt:

a) Sử dụng các từ viết tắt trong Sổ tay chất lượng;

b) HS: Hồ sơ đăng ký đưa lao động Việt Nam đi thực tập nâng cao tay nghề tại nước ngoài dưới 90 ngày;

c) LĐTB&XH: Lao động thương binh và xã hội;

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1 Lưu đồ quy trình

5.2. Mô tả quy trình

- Thời gian giải quyết HS tối đa theo quy định là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận HS, trong đó thời gian giải quyết tối đa tại các bộ phận của Ban như sau:

+ Cán bộ Văn phòng: 01 ngày.

+ Cán bộ phòng: 05 ngày.

+ Lãnh đạo Phòng: 02 ngày

+ Lãnh đạo Ban: 01 ngày.

+ Văn thư: 01 ngày

5.2.1. Tiếp nhận hồ sơ và chuyển Lãnh đạo Phòng

(Thời gian giải quyết tối đa: 01 ngày kể từ ngày nộp HS).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Cán bộ thuộc Văn phòng được phân công nhiệm vụ giao nhận Hồ sơ trực tiếp của doanh nghiệp hoặc từ nhân viên bưu điện chuyển tới.

- HS đã được Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng  kiểm tra đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ.

- Hồ sơ đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập bao gồm:

+ Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ lục số 06 (ban hành kèm theo Thông tư 21/2007 của Bộ LĐTBXH);

+ Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;

+ Tài liệu chứng minh việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.

5.2.2. Lãnh đạo Phòng phân công giao việc

    (Thời gian giải quyết tối đa: 01 ngày).

Lãnh đạo Phòng nhận HS từ cán bộ Văn phòng, cân nhắc chỉ đạo hướng giải quyết HS và giao việc cho cán bộ phụ trách địa bàn liên quan. Lãnh đạo Phòng có thể chỉ đạo hướng giải quyết HS. 

5.2.3 Cán bộ thụ lý hồ sơ

   (Thời gian giải quyết tối đa:  01 ngày).

Cán bộ nhận HS sau khi có nội dung giao việc của Lãnh đạo Phòng.

 

 5.2.4. Xem xét hồ sơ và đề xuất ý kiến giải quyết

(Thời gian giải quyết tối đa: 03 ngày)

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng kiểm tra xem xét sơ bộ hồ sơ về cơ sở pháp lý và thành phần. Trường hợp nếu hồ sơ không có đủ tài liệu hoặc không đủ tính pháp lý để giải quyết thì trong vòng 03 ngày, cán bộ thông báo cho cán bộ một cửa thông báo cho doanh nghiệp bổ sung tài liệu.

-  Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần và cơ sở pháp lý để giải quyết, cán bộ sẽ xem xét hồ sơ và các tài liệu kèm theo để xây dựng văn bản trong thời gian quy định.

5.2.5. Xây dựng văn bản xác nhận

(Thời gian giải quyết tối đa: 01 ngày).

 Sau khi xem xét thấy đầy đủ thủ tục, cơ sở pháp lý, cán bộ xây dựng văn bản và kèm theo các tài liệu liên quan trình Lãnh đạo Phòng thông qua.

5.2.6. Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét, thông qua

(Thời gian giải quyết tối đa: 01 ngày).

- Lãnh đạo Phòng kiểm tra xem xét nội dung cán bộ đã giải quyết và báo cáo:

+ Nếu chưa đúng, Lãnh đạo Phòng yêu cầu cán bộ thụ lý chuyển hồ sơ đề nghị cán bộ Văn phòng thông báo cho doanh nghiệp nội dung chỉnh sửa, bổ sung cho đúng quy định.

+ Nếu thống nhất với ý kiến giải quyết của cán bộ, Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo Ban xem xét, quyết định

5.2.7. Lãnh đạo Ban quyết định:

(Thời gian giải quyết tối đa: 01 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Phòng).

Sau khi nhận hồ sơ từ Phòng QLLĐ, Lãnh đạo Ban xem xét hồ sơ và ý kiến giải quyết của cán bộ, Lãnh đạo Phòng, từ đó quyết định hướng giải quyết hồ sơ:

+ Trường hợp Lãnh đạo Ban đồng ý với ý kiến giải quyết của Phòng, ký văn bản xác nhận, hồ sơ quy trình và chuyển văn thư ban hành giấy phép.

+ Trường hợp Lãnh đạo Ban không đồng ý với hướng giải quyết của Phòng, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng để xem xét lại hồ sơ.

5.2.8. Chuyển Văn phòng ban hành giấy phép

    (Thời gian giải quyết tối đa: 01 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ lãnh đạo Ban).

Cán bộ Văn phòng nhận văn bản và hồ sơ từ Lãnh đạo Ban, nhập sổ theo dõi xác nhận đăng ký đưa lao động Việt Nam đi thực tập nâng cao tay nghề tại nước ngoài có thời hạn dưới 90 ngày của Ban và cho phát hành.

6. LƯU TRỮ

- Văn phòng sẽ chuyển lại cho Phòng QLLĐ lưu trữ bản chụp văn bản xác nhận ký chính thức đã phát hành.

- Lưu trữ hồ sơ quy trình đã thụ lý của Phòng QLLĐ.

- Biểu mẫu BM751-01/QLLĐ lưu trong máy tính, thời gian theo dự án.

7. PHỤ LỤC

BM751-01/QLLĐ: Sổ theo dõi xác nhận đăng ký đưa lao động Việt Nam đi thực tập nâng cao tay nghề tại nước ngoài có thời hạn dưới 90 ngày.

Đã có:  0 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có