Trang Dịch vụ Công của BQL CÁC KCN BẮC NINH
XÁC NHẬN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

1. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

- Tạo điều kiện để doanh nghiệp giao dịch pháp lý với các cơ quan nhà nước Việt Nam

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các bộ Luật và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành có liên quan đến lĩnh vực lao động; Các Quyết định, Thông báo, Công văn của các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên

- Sổ tay chất lượng; TCVN ISO 9001: 2008;

4. ĐỊNH NGHĨA

Các từ viết tắt:

a) Sử dụng các từ viết tắt trong Sổ tay chất lượng;

b) HS: Hồ sơ đề nghị xác nhận nhân sự chủ chốt;

c) TNHH: Trách nhiệm hữu hạn;

d) QLLĐ: Quản lý lao động;

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1 Lưu đồ quy trình

5.2. Mô tả quy trình

- Thời gian giải quyết HS tối đa theo quy định là 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận HS, trong đó thời gian giải quyết tối đa tại các bộ phận của Ban như sau:

+ Văn phòng: 01 ngày.

+ Cán bộ phòng: 0,75 ngày.

+ Lãnh đạo phòng: 01 ngày.

+ Lãnh đạo Ban: 1,25 ngày.

Toàn bộ quá trình giải quyết HS đều được cập nhật nội dung và ký xác nhận vào phiếu thụ lý hồ sơ theo BM 720 – 01/VP.

5.2.1. Tiếp nhận hồ sơ và chuyển Lãnh đạo Phòng

(Thời gian giải quyết tối đa: 0,5 ngày kể từ ngày nộp HS).

- Cán bộ thuộc Văn phòng được phân công nhiệm vụ giao nhận hồ sơ trực tiếp của doanh nghiệp hoặc từ nhân viên bưu điện chuyển tới (được ghi giấy hẹn).

- HS đã được Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng  kiểm tra đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ. Thành phần HS được ghi cụ thể:

       + Đối với Hồ sơ đề nghị xác nhận nhân sự chủ chốt của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thành phần gồm có:

q  Công văn đề nghị xác nhận nhân sự chủ chốt.

q  Quyết định đề bạt nhân sự chủ chốt hoặc biên bản họp Hội đồng (phù hợp đối với từng loại hình doanh nghiệp)

q  Văn bằng chuyên môn của Kế toán trưởng và chứng chỉ Kế toán trưởng (photo công chứng).

q  Hộ chiếu photo công chứng (trang đầu có thông tin về nhân sự)

+ Đối với Hồ sơ báo cáo nhân sự chủ chốt của Doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, thành phần gồm có:

q  Danh sách trích ngang của nhân sự chủ chốt.

q  Quyết định đề bạt nhân sự chủ chốt hoặc biên bản họp Hội đồng (phù hợp đối với từng loại hình doanh nghiệp)

q  Văn bằng chuyên môn của Kế toán trưởng và chứng chỉ Kế toán trưởng (photo công chứng).

5.2.2. Lãnh đạo Phòng phân công giao việc

    (Thời gian giải quyết tối đa: 0,5 ngày tính từ ngày HS vào Phòng).

Lãnh đạo Phòng nhận HS từ cán bộ Văn phòng, cân nhắc chỉ đạo hướng giải quyết HS và giao việc cho cán bộ phụ trách địa bàn liên quan. Lãnh đạo Phòng có thể chỉ đạo hướng giải quyết HS. 

5.2.3 Cán bộ thụ lý hồ sơ

   (Thời gian giải quyết tối đa: 0,5 ngày).

Cán bộ nhận HS sau khi có nội dung giao việc của Lãnh đạo Phòng. Cập nhật nội dung sổ theo dõi đăng ký xác nhận nhân sự chủ chốt theo BM 751-02/QLLĐ

5.2.4. Xem xét hồ sơ và đề xuất ý kiến giải quyết

    (Thời gian giải quyết tối đa: 0,25 ngày).

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng, kiểm tra xem xét sơ bộ HS về cơ sở pháp lý và thành phần. Trường hợp nếu HS không có đủ tài liệu hoặc không đủ tính pháp lý để giải quyết thì trong vòng 0,5 ngày, cán bộ trình trưởng phòng và có ý kiến của lãnh đạo Ban trước khi thông báo cho doanh nghiệp để bổ sung tài liệu (cán bộ thông báo bằng điện thoại hoặc fax nội dung chỉnh sửa).

-  Nếu HS đầy đủ về thành phần và cơ sở pháp lý để giải quyết, cán bộ sẽ xem xét HS và các tài liệu kèm theo để xây dựng văn bản.

5.2.5. Xây dựng văn bản

(Thời gian giải quyết tối đa: 0,5 ngày).

Sau khi xem xét thấy đầy đủ thủ tục, cán bộ xây dựng văn bản và kèm theo các tài liệu liên quan trình thông qua Lãnh đạo Phòng duyệt.

5.2.6. Lãnh đạo Phòng xem xét hướng giải quyết

    (Thời gian giải quyết tối đa: 0,5 ngày).

 - Lãnh đạo Phòng kiểm tra xem xét nội dung cán bộ đã giải quyết và báo cáo.

+ Nếu chưa đúng, Lãnh đạo Phòng yêu cầu cán bộ xây dựng lại văn bản đồng thời chỉ rõ chỗ sai cần sửa của hồ sơ.

+ Nếu thống nhất với ý kiến giải quyết của cán bộ, Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo Ban ký văn bản.

5.2.7. Lãnh đạo Ban quyết định:

(Thời gian giải quyết tối đa: 0,75 ngày kể từ ngày nhận HS từ Phòng).

Sau khi nhận HS từ Phòng QLLĐ, Lãnh đạo Ban xem xét HS và ý kiến giải quyết của cán bộ, Lãnh đạo Phòng, từ đó quyết định hướng giải quyết HS:

+ Trường hợp Lãnh đạo Ban đồng ý với ý kiến giải quyết của Phòng, ký văn bản và chuyển văn thư ban hành văn bản.

+ Trường hợp Lãnh đạo Ban không đồng ý với hướng giải quyết của Phòng, chuyển HS cho Lãnh đạo Phòng để xem xét lại hồ sơ.

5.2.8. Chuyển Văn phòng ban hành văn bản

    (Thời gian giải quyết tối đa: 0,5 ngày kể từ ngày nhận HS từ lãnh đạo Ban).

Cán bộ Văn phòng nhận văn bản từ Lãnh đạo Ban, nhập sổ theo dõi công văn đi của Ban và cho phát hành văn bản.

6. LƯU TRỮ

- Văn phòng sẽ chuyển lại cho Phòng QLLĐ lưu trữ 01 văn bản ký chính thức đã phát hành.

- Lưu trữ bằng máy tính văn bản đánh máy chính thức của cán bộ.

7. PHỤ LỤC

BM 751-02/QLLĐ: Sổ theo dõi đăng ký xác nhận nhân sự chủ chốt

Đã có:  1 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có