Trang Dịch vụ Công của BQL CÁC KCN BẮC NINH
CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

- Quản lý lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp KCN chặt chẽ, hiệu quả.

- Bảo đảm an ninh chính trị trong các KCN nói riêng, Việt Nam nói chung.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực từ 01.5.2013;

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Các văn bản khác có liên quan; Biên bản ủy quyền giữa Sở LĐTBXH và BQL các KCN;

- Sổ tay chất lượng; TCVN ISO 9001: 2008.

4. ĐỊNH NGHĨA

Các từ viết tắt:

a) Sử dụng các từ viết tắt trong Sổ tay chất lượng;

b) HS: Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động;

c) LĐTB&XH: Lao động thương binh và xã hội;

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1 Lưu đồ quy trình

5.2. Mô tả quy trình

- Thời gian giải quyết HS tối đa theo quy định là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận HS, trong đó thời gian giải quyết tối đa tại các bộ phận của Ban như sau:

+ Cán bộ Văn phòng: 0,25 ngày.

+ Cán bộ phòng: 0,75 ngày.

+ Lãnh đạo Phòng: 0,5 ngày

+ Lãnh đạo Ban: 0,25 ngày.

+ Văn thư: 0,25 ngày

5.2.1. Tiếp nhận hồ sơ và chuyển Lãnh đạo Phòng

(Thời gian giải quyết tối đa: 0,25 ngày kể từ ngày nộp HS).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Cán bộ thuộc Văn phòng được phân công nhiệm vụ giao nhận Hồ sơ trực tiếp của doanh nghiệp hoặc từ nhân viên bưu điện chuyển tới.

- HS đã được Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng  kiểm tra đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ.

Ghi chú: Đề nghị phối hợp chuyển hồ sơ ngay cho Phòng QLLĐ để đảm bảo thời gian thụ lý, trả kết quả cho doanh nghiệp. Hẹn trả hồ sơ theo giờ nhận

5.2.1.1 Hồ sơ cấp lại trong trường hợp Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

3. Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động do giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc phải có bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật và giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất);

4. Đối với trường hợp giấy phép lao động bị mất theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP thì người lao động nước ngoài phải có văn bản giải trình và được người sử dụng lao động xác nhận.

5.2.1.2  Đối với trường hợp Giấy phép lao động hết hạn:

* Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động bao gồm:

-  Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động đã được cấp hết hạn

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo qui định của Bộ Y tế. Nếu được cấp ở nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự (trừ trường hợp được miễn theo quy định) và dịch ra tiếng việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Văn bản thông báo của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

* Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ bao gồm:

-  Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động đã được cấp hết hạn

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo qui định của Bộ Y tế. Nếu được cấp ở nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự (trừ trường hợp được miễn theo quy định) và dịch ra tiếng việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Văn bản thông báo của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

- Văn bản của phía nước ngoài cử lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với trường hợp di chuyển nội bộ doanh nghiệp). Nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hoá lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Các trường hợp về hợp đồng ký kết đối tác, cung cấp dịch vụ, tổ chức phi chính phủ, hiện diện thương mại...thực hiện theo quy định tại nghị định 102/2013/NĐ-CP.

5.2.2. Lãnh đạo Phòng phân công giao việc

    (Thời gian giải quyết tối đa: chuyển ngay sau khi nhận được HS của cán bộ Văn phòng).

Lãnh đạo Phòng nhận HS từ cán bộ Văn phòng, cân nhắc chỉ đạo hướng giải quyết HS và giao việc cho cán bộ phụ trách địa bàn liên quan. Lãnh đạo Phòng có thể chỉ đạo hướng giải quyết HS. 

5.2.3 Cán bộ thụ lý hồ sơ

   (Thời gian giải quyết tối đa cho mục 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5:  0,75 ngày).

Cán bộ nhận HS sau khi có nội dung giao việc của Lãnh đạo Phòng.

 5.2.4. Xem xét hồ sơ và đề xuất ý kiến giải quyết

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng kiểm tra xem xét sơ bộ hồ sơ về cơ sở pháp lý và thành phần. Trường hợp nếu hồ sơ không có đủ tài liệu hoặc không đủ tính pháp lý để giải quyết thì trong vòng 0,25 ngày, cán bộ trình trưởng phòng và có ý kiến của lãnh đạo Ban trước khi thông báo cho doanh nghiệp để bổ sung tài liệu (cán bộ thông báo bằng điện thoại hoặc fax nội dung chỉnh sửa).

-  Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần và cơ sở pháp lý để giải quyết, cán bộ sẽ xem xét hồ sơ và các tài liệu kèm theo để xây dựng văn bản trong thời gian quy định.

5.2.5. Xây dựng giấy phép

 Sau khi xem xét thấy đầy đủ thủ tục, cơ sở pháp lý, cán bộ xây dựng văn bản và kèm theo các tài liệu liên quan trình Lãnh đạo Phòng thông qua.

5.2.6. Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét, thông qua

   (Thời gian giải quyết tối đa  0,5 ngày).

 

- Lãnh đạo Phòng kiểm tra xem xét nội dung cán bộ đã giải quyết và báo cáo:

+ Nếu chưa đúng, Lãnh đạo Phòng yêu cầu cán bộ thụ lý chuyển hồ sơ đề nghị cán bộ Văn phòng thông báo cho doanh nghiệp nội dung chỉnh sửa, bổ sung cho đúng quy định.

+ Nếu thống nhất với ý kiến giải quyết của cán bộ, Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo Ban xem xét, quyết định

5.2.7. Lãnh đạo Ban quyết định:

(Thời gian giải quyết tối đa: 0,25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Phòng).

Sau khi nhận hồ sơ từ Phòng QLLĐ, Lãnh đạo Ban xem xét hồ sơ và ý kiến giải quyết của cán bộ, Lãnh đạo Phòng, từ đó quyết định hướng giải quyết hồ sơ:

+ Trường hợp Lãnh đạo Ban đồng ý với ý kiến giải quyết của Phòng, ký giấy phép, hồ sơ quy trình và chuyển văn thư ban hành giấy phép.

+ Trường hợp Lãnh đạo Ban không đồng ý với hướng giải quyết của Phòng, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng để xem xét lại hồ sơ.

5.2.8. Chuyển Văn phòng ban hành giấy phép

    (Thời gian giải quyết tối đa: 0,25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ lãnh đạo Ban).

Cán bộ Văn phòng nhận giấy phép và hồ sơ từ Lãnh đạo Ban, nhập sổ theo dõi sổ cấp lại giấy phép lao động của Ban và cho phát hành.

6. LƯU TRỮ

- Văn phòng sẽ chuyển lại cho Phòng QLLĐ lưu trữ bản chụp cấp lại giấy phép lao động ký chính thức đã phát hành.

- Lưu trữ hồ sơ quy trình đã thụ lý của Phòng QLLĐ.

- Biểu mẫu BM751-01/QLLĐ lưu trong máy tính, thời gian theo dự án.

7. PHỤ LỤC

BM751-01/QLLĐ: Sổ theo dõi cấp lại giấy phép lao động

Đã có:  6 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có