Trang Dịch vụ Công của BQL CÁC KCN BẮC NINH
CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN TRÊN ĐẤT GẮN LIỀN VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC KCN BẮC NINH

I. MỤC ĐÍCH:

- Đưa ra những nguyên tắc chung để thụ lý hồ sơ giải quyết việc chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất trong các KCN Bắc Ninh.

- Loại bỏ những doanh nghiệp không đủ năng lực triển khai dự án; vi phạm tiến độ triển khai dự án quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư; hoạt động đạt hiệu quả thấp, đồng thời thu hút các dự án, các nhà đầu tư có đủ năng lực, có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN.

- Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Các doanh nghiệp đầu tư vào KCN thực hiện chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất; Các doanh nghiệp nhận chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất tại các KCN; các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng các KCN.

- Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ-TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Luật Đầu tư năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về Quy chế KCN, KCN, KKT;

- Quy trình thụ lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh;

IV. ĐỊNH NGHĨA:

1. Việc chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất trong KCN được diễn ra khi bên nhận chuyển nhượng tài sản tiếp tục thực hiện dự án đầu tư theo mục tiêu được BQL các KCN Bắc Ninh chấp thuận.

2. Chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất thực hiện theo Điểm a Khoản 2 Điều 110 Luật Đất đai năm 2003: “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn liền với đất” và Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư năm 2005: “Được chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng trong KCN, KCX, KCNC, KKT để xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các công trình khác phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản”.

3. Tài sản trên đất bao gồm: chi phí thuê lại đất đã có cơ sở hạ tầng (đối với các doanh nghiệp thực hiện việc thuê lại đất từ Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN); chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, kinh phí đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng KCN (đối với các dự án được UBND tỉnh cấp rời theo quy hoạch KCN); các hạng mục công trình do nhà đầu tư thực hiện đầu tư trên diện tích đất đã được cho thuê gắn liền với quyền sử dụng đất.

4. Điều kiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có các điều kiện sau đây:

+) Thuộc đối tượng được phép kinh doanh;

+) Đối với nhà, công trình xây dựng mới phải bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đối với nhà, công trình xây dựng đã qua sử dụng thì yêu cầu về chất lượng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng;

+) Không có tranh chấp về quyền sở hữu;

+) Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+) Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

+) Có hồ sơ bao gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật đối với nhà, công trình xây dựng đã có sẵn; giấy phép xây dựng hoặc hồ sơ dự án và thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt đối với nhà, công trình đang xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ hoàn công và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đối với nhà, công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng; hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công và tiến độ xây dựng nhà, công trình xây dựng đó được phê duyệt đối với nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

5. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, “Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, phải có vốn pháp định và đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật”.

6. Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện theo Quy trình chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và xử lý tài sản sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trong các KCN Bắc Ninh ban hành số QT751-03/QLDN ban hành ngày 15/9/2011.

7. Xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất: Quy trình xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất được thực hiện theo Quy trình QT751-02/QLDN ban hành ngày 15/9/2011.

V. NỘI DUNG:

1. Lưu đồ quy trình: Trang sau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mô tả quy trình:

2.1. Các trường hợp chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất:

- Mô tả các trường hợp chuyển nhượng tài sản trên đất:

1. Đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần tài sản trên đất gắn liền với đất thuê hoặc quyền sử dụng đất. Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động nếu không sử dụng hết nhà xưởng, diện tích đã xây dựng có thể thực hiện việc chuyển nhượng và phải đáp ứng các điều kiện đối với tài sản chuyển nhượng theo quy định tại điểm 3 và điểm 4 phần IV nêu trên.

2. Đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất gắn liền với đất thuê hoặc quyền sử dụng đất. Các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào KCN nhưng trong quá trình triển khai do các nguyên nhân: thay đổi chiến lược kinh doanh; không huy động được vốn để tiếp tục triển khai thực hiện dự án có thể đề nghị cho phép chuyển nhượng.

3. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo các trường hợp quy định tại Quy trình chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và xử lý tài sản sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư có phương án xử lý tài sản sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (thanh lý, chuyển nhượng).

- Ngay sau khi dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cán bộ phụ trách có trách nhiệm theo dõi, giám sát tình hình triển khai dự án theo tiến độ đầu tư đã được ghi tại Giấy chứng nhận đầu tư, quá trình hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư và đề xuất các trường hợp phải thu hồi đất, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, tiếp nhận đề nghị cho phép chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất.

- Toàn bộ quá trình đều được cập nhật vào hồ sơ thu hồi đất, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản trên đất và hồ sơ của doanh nghiệp chuyển nhượng, doanh nghiệp nhận chuyển nhượng.

2.2. Quy định về thủ tục hồ sơ đối với các trường hợp chuyển nhượng:

* Trường hợp 1: Đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần tài sản trên đất gắn liền với đất thuê hoặc quyền sử dụng đất:

Hồ sơ gồm có:

- Văn bản đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần tài sản trên đất gắn liền với đất thuê hoặc quyền sử dụng đất;

- Văn bản giải trình rõ việc sử dụng đất và các hạng mục công trình đã xây dựng đáp ứng mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp chuyển nhượng;

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần tài sản trên đất gắn liền với đất thuê hoặc quyền sử dụng đất;

- Các văn bản đáp ứng điều kiện về điều kiện đối với bất động sản được chuyển nhượng theo quy định tại mục 3 phần IV nêu trên.

- Hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp đề nghị chuyển nhượng; Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp nhận chuyển nhượng theo quy định tại Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận điều chỉnh.

* Trường hợp 2: Đề nghị chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất gắn liền với đất thuê hoặc quyền sử dụng đất.

 Hồ sơ gồm có:

- Văn bản đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất gắn liền với đất thuê hoặc quyền sử dụng đất;

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với đất thuê hoặc quyền sử dụng đất;

- Hồ sơ đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án nằm trên khu đất có tài sản đề nghị cho phép chuyển nhượng thực hiện theo quy định tại Quy trình chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và xử lý tài sản sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư;

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp nhận chuyển nhượng thực hiện theo quy định tại Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận điều chỉnh.

* Trường hợp 3: Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo các trường hợp quy định tại Quy trình chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và xử lý tài sản sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư có phương án xử lý tài sản (thanh lý, chuyển nhượng).

Hồ sơ gồm có:

- Văn bản giải trình phương án xử lý tài sản nêu rõ: phương án xử lý tài sản (thanh lý hoặc chuyển nhượng); đối tác nhận thanh lý hoặc chuyển nhượng;

- Hợp đồng thanh lý hoặc Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với đất thuê hoặc quyền sử dụng đất;

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp nhận chuyển nhượng theo quy định tại Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận điều chỉnh.

 

2.3. Thụ lý hồ sơ:

a. Cán bộ được phân công phụ trách các KCN:

-  Tiếp nhận Hồ sơ theo quy định nêu trên của các trường hợp, tiến hành xem xét hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Phòng về tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ xin ý kiến các Phòng Quản lý Đầu tư, Quy hoạch và Xây dựng sau khi Lãnh đạo Phòng xem xét, kiểm tra lại hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Ban phụ trách xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của các Phòng trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

- Xây dựng văn bản yêu cầu các doanh nghiệp chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các Phòng (nếu có yêu cầu) hoặc văn bản chấp thuận đề nghị cho phép chuyển nhượng hoặc chấp thuận phương án xử lý tài sản.

Đối với Trường hợp 2, nếu các Phòng có yêu cầu các doanh nghiệp giải trình bổ sung thực hiện xây dựng văn bản yêu cầu doanh nghiệp thực hiện. Nếu các Phòng nhất trí, thụ lý hồ sơ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng Quy trình chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và xử lý tài sản sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

- Chuyển hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo văn bản chấp thuận cho phép chuyển nhượng hoặc chấp thuận phương án xử lý tài sản đối với Trường hợp 1 và 3; Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp chuyển nhượng sang Phòng Quản lý Đầu tư.

- Xây dựng văn bản xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng trình Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Ban phê duyệt.

b. Lãnh đạo phụ trách Phòng sau khi xem xét báo cáo về hồ sơ của cán bộ phụ trách, tiến hành kiểm tra lại hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Ban phụ trách xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Chỉ đạo chuyên viên phụ trách chuyển hồ sơ xin ý kiến các Phòng, xây dựng các văn bản liên quan đến quá trình thụ lý hồ sơ.

Xem xét ý kiến đóng góp của các Phòng để chỉ đạo cán bộ phụ trách thực hiện các nội dung theo quy định đối với cán bộ phụ trách.

Trình Lãnh đạo Ban phụ trách phê duyệt các văn bản.

Trình Trưởng ban phê duyệt Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

c. Các phòng chuyên môn (Phòng Quản lý Đầu tư, Quy hoạch xây dựng):

Xem xét hồ sơ và cho ý kiến bằng văn bản theo các nội dung:

- Về việc chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với đất thuê hoặc quyền sử dụng đất.

- Về hồ sơ dự án xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp.

d. Lãnh đạo Ban phụ trách xem xét việc thụ lý hồ sơ từ Lãnh đạo Phòng chuyển đến cho từng trường hợp cụ thể. Nếu đồng ý với ý kiến tham mưu của Lãnh đạo Phòng thì phê duyệt văn bản và chuyển văn thư ban hành. Nếu không đồng ý với ý kiến tham mưu của Lãnh đạo Phòng, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng để xem xét lại đồng thời cho ý kiến cụ thể để giải quyết.

e. Trưởng ban xem xét việc thụ lý hồ sơ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng Quy trình chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và xử lý tài sản sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận đầu tư mới cho các doanh nghiệp.

2.4. Quá trình và thời gian thực hiện:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ, thời gian thực hiện 0,5 ngày.

- Lãnh đạo Phòng kiểm tra hồ sơ, báo cáo của chuyên viên phụ trách, báo cáo Lãnh đạo Ban phụ trách xin ý kiến chỉ đạo, thời gian thực hiện 0,5 ngày.

- Lãnh đạo Ban phụ trách cho ý kiến chỉ đạo, thời gian thực hiện 0,5 ngày.

- Chuyển hồ sơ xin ý kiến các phòng, thời gian thực hiện 0,25 ngày.

- Các phòng cho ý kiến đóng góp bằng văn bản, thời gian thực hiện 0,5 ngày.

- Ra văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, giải trình các nội dung liên quan đến hồ sơ hoặc văn bản chấp thuận cho phép chuyển nhượng hoặc chấp thuận phương án xử lý tài sản, thời gian thực hiện 0,5 ngày hoặc thụ lý hồ sơ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy trình chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và xử lý tài sản sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các dự án thuộc Khu phát triển Khu công nghiệp Quế Võ, sau khi có ý kiến của các Phòng chuyên môn, tiến hành xây dựng văn bản xin ý kiến UBND tỉnh chấp thuận trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

- Chuyển hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp sang Phòng Quản lý Đầu tư, thời gian thực hiện 0,25 ngày.

- Thụ lý hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp trình Trưởng ban phê duyệt, thời gian thực hiện 01 ngày.

- Xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng cho các doanh nghiệp, thời gian thực hiện 01 ngày.

2.5. Văn thư ban hành văn bản:

Văn thư nhận được văn bản từ Lãnh đạo Ban và phát hành văn bản. Văn bản được gửi cho Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, lưu tại Ban quản lý các KCN Bắc Ninh (Lưu Văn phòng và Hồ sơ dự án). Thời gian giải quyết tối đa 01 ngày.

VI. LƯU TRỮ:

- Văn phòng sẽ chuyển lại cho Phòng Quản lý Doanh nghiệp bản chụp bản ký chính thức vào hồ sơ giải quyết và hồ sơ dự án của doanh nghiệp.

- Lưu trữ bằng máy tính văn bản đánh máy chính thức của cán bộ phụ trách thụ lý hồ sơ.

VII. PHỤ LỤC:

Bảng theo dõi các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản trên đất gắn liền với đất thuê hoặc quyền sử dụng đất.

Đã có:  0 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có