Trang Dịch vụ Công của BQL CÁC KCN BẮC NINH
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN SAU KHI THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

1. MỤC ĐÍCH

- Đưa ra quy định để thụ lý hồ sơ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong quá trình thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và các quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư để nâng cao hiệu quả đầu tư trong KCN.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Doanh nghiệp đầu tư vào các Khu công nghiệp Bắc Ninh.

- Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.

3. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

- Quyết định 42/QĐ-BQL ngày 07/9/2007 của Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh về việc ban hành Quy trình thụ lúy hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trong Khu công nghiệp Bắc Ninh.

4. ĐỊNH NGHĨA

1. Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện theo Khoản 2 Điều 64 Luật đầu tư: “Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sau mười hai tháng mà nhà đầu tư không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đã cam kết và không có lý do chính đáng thì bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư”.

2. Chấm dứt hoạt động dự án thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật Đầu tư năm 2005 và Điều 68 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP:

2.1. Việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư quy định tại Điều 65 Luật Đầu tư theo một trong những trường hợp sau đây:

  • Hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thoả thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án;
  • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
  • Chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lý đầu tư hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài do vi phạm pháp luật.

2.2. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư có quyền quyết định chấm dứt hoạt động của dự án trong trường hợp sau theo quy định tại Khoản 2 Điều 68 Nghị định 108/2006/NĐ-CP:

  • Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà sau 12 tháng, nhà đầu tư không triển khai hoặc dự án chậm tiến độ quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp được tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định;
  • Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà theo đó pháp luật quy định phải chấm dứt hoạt động.

2.3. Trường hợp theo bản án, quyết định của toà án, trọng tài về việc chấm dứt hoạt động dự án do vi phạm nghiêm trọng pháp luật, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư căn cứ vào quyết định, bản án của toà án, trọng tài để quyết định chấm dứt hoạt động.

          2.4. Quyết định chấm dứt dự án đầu tư được gửi cho nhà đầu tư và lưu tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư căn cứ quyết định chấm dứt dự án đầu tư để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và thông báo cho các cơ quan có liên quan.

3. Thu hồi đất thực hiện theo Khoản 12 Điều 38 của Luật đất đai năm 2003: “Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép”.

5. NỘI DUNG

5.1 Lưu đồ quy trình

5.2. Mô tả quy trình

5.2.1. Mô tả các trường hợp cụ thể chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

Trường hợp 1: Dự án không triển khai thực hiện đúng theo tiến độ đăng ký và vi phạm thời hạn triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Điều 68 Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

Trường hợp 2: Dự án triển khai chậm so với tiến độ đăng ký hoặc đã hoàn thiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục nhưng chậm đưa dự án vào hoạt động hoặc ngừng thực hiện dự án, sản xuất kinh doanh trong thời gian kéo dài và qua công tác giám sát, kiểm tra cho thấy Nhà đầu tư không đủ năng lực để tiếp tục triển khai dự án, tổ chức sản xuất kinh doanh.

Trường hợp 3: Hết thời hạn thực hiện dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Nhà đầu tư đề nghị chấm dứt hoạt động và giải thể doanh nghiệp trước thời hạn (bao gồm các trường hợp Nhà đầu tư xin chấm dứt hoạt động do chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng; chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất gắn liền với đất thuê hoặc quyền sử dụng đất).

Trường hợp 4: Theo bản án, quyết định của Toà án, trọng tài do Nhà đầu tư vi phạm pháp luật.

5.2.2. Theo dõi tiến độ triển khai dự án theo đăng ký tại Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

          1. Cán bộ phụ trách

Có nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và đề xuất hướng xử lý tiến độ triển khai dự án đầu tư theo tiến độ đăng ký, cụ thể:

- Nếu sau 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký, Cán bộ phụ trách đề xuất với Lãnh đạo phòng tham mưu Lãnh đạo Ban tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư để tìm hiểu nguyên nhân hoặc ra văn bản yêu cầu Chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án và cam kết tiến độ triển khai dự án. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có biên bản làm việc trực tiếp hoặc văn bản yêu cầu báo cáo tiến độ của Ban quản lý, Chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đồng thời cam kết tiến độ triển khai dự án (lần 1).

- Nếu Chủ đầu tư không triển khai dự án theo tiến độ cam kết lần 1, Cán bộ phụ trách tiếp tục đề xuất với Lãnh đạo phòng tham mưa Lãnh đạo Ban ra văn bản yêu cầu Chủ đầu tư cam kết tiến độ triển khai dự án (lần 2) và cảnh báo việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra văn bản của Ban quản lý, Chủ đầu tư phải cam kết tiến độ triển khai dự án (lần 2).

- Nếu Chủ đầu tư không triển khai dự án theo tiến độ cam kết lần 2, Cán bộ phụ trách tiếp tục đề xuất với Lãnh đạo phòng tham mưa Lãnh đạo Ban ra văn bản (lần cuối) yêu cầu Chủ đầu triển khai dự án và khẳng định việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư không cần thông báo trước cho Chủ đầu tư.

- Nếu Chủ đầu tư tạm ngừng dự án không thông báo hoặc ngừng kéo dài trên 12 tháng thì Ban quản lý các KCN Bắc Ninh áp dụng quy định tại Điều 68 Nghị định 108/2006/NĐ-CP để chấm dứt hoạt động dự án.

- Thông báo cho Nhà đầu tư biết việc sắp hết thời hạn hoạt động theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư trước 3 (ba) tháng khi thời hạn hoạt động của Nhà đầu tư kết thúc.

2. Lãnh đạo Phòng  có nhiệm vụ xem xét, hướng giải quyết các đề xuất của Cán bộ phụ trách KCN để tham mưa với Lãnh đạo ban, xin ý kiến chỉ đạo. Thời gian giải quyết tối đa 1 ngày kể từ khi có đề xuất của Cán bộ phụ trách KCN.

3. Lãnh đạo Ban xem xét, kiểm tra ý kiến tham mưa của Lãnh đạo phòng và cho ý kiến chỉ đạo đối với từng trường hợp cụ thể.

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai dự án theo tiến độ đăng ký và tiến độ cam kết lại.

5.2.3. Thụ lý hồ sơ chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

          1. Cán bộ phụ trách

Qua quá trình giám sát việc triển khai thực hiện dự án, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tiếp nhận văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp trước thời hạn hoặc nhận được bản án, quyết định của Toà án, trọng tài do Nhà đầu tư vi phạm pháp luật có trách nhiệm tập hợp hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng xem xét việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ để thụ lý việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư được quy định cho từng trường hợp cụ thể theo mục 5.2.4 dưới đây. Cán bộ phụ trách có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ cho từng trường hợp cụ thể trình Lãnh đạo phòng xem xét trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

2. Lãnh đạo phòng

Có trách nhiệm xem xét, kiểm tra lại các trường hợp thu hồi GCNĐT, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo đề nghị của Cán bộ phụ trách.

Nếu đồng ý với các đề nghị của Cán bộ phụ trách, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư để trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

3. Lãnh đạo Ban:

Căn cứ đề xuất của Lãnh đạo phòng và Hồ sơ chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Lãnh đạo Ban phê duyệt quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

5.2.4. Hồ sơ đề nghị thu hồi GCNĐT, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Trường hợp 1: Hồ sơ bao gồm:

1. Các văn bản liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án của Nhà đầu tư được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

- Các biên bản làm việc hoặc văn bản yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện dự án;

- Các văn bản cam kết về tiến độ triển khai thực hiện dự án của Nhà đầu tư;

- Xác nhận của cơ quan thuế về thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Các văn bản liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà đầu tư đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Biên bản làm việc với Nhà đầu tư trước khi ra quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (đối với các Nhà đầu tư nước ngoài để xác định rõ việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư có liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp hay không).

2. Báo cáo của Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh về việc đề nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trong đó nêu rõ nguyên nhân, thực trạng về trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà đầu tư, phương án giải quyết nghĩa vụ, trách nhiệm của Nhà đầu tư và đề xuất phương án xử lý tài sản sau khi có quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (trường hợp Nhà đầu tư không có phương án xử lý).

Trường hợp 2: Hồ sơ bao gồm:

Bao gồm các hồ sơ nhu quy định đối với Trường hợp 1 và Biên bản kiểm tra, thanh tra về việc chậm đưa dự án vào hoạt động, ngừng hoạt động trong thời gian dài; biên bản xác định Nhà đầu tư không có đủ năng lực tài chính để tiếp tục triển khai thực hiện dự án hoặc tổ chức sản xuất kinh doanh.

Trường hợp 3: Hồ sơ bao gồm:

1. Các văn bản:

- Thông báo hết thời hạn hoạt động của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh hoặc đề nghị chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư (văn bản này Nhà đầu tư cần nêu rõ nguyên nhân xin chấm dứt, trách nhiệm của Nhà đầu tư đối với các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện dự án, phương án xử lý tài sản...);

- Xác nhận của cơ quan thuế về nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Các văn bản liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà đầu tư của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Như quy định tại điểm 2 Trường hợp 1.

Trường hợp 4: Hồ sơ bao gồm:

1. Bản án, quyết định của Toà án, trọng tài về việc vi phạm pháp luật của Nhà đầu tư;

2. Như quy định tại điểm 2 Trường hợp 1.

5.2.5. Xây dựng văn bản trình Lãnh đạo Ban ra quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

          (Thời gian giải quyết tối đa 1,5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ)

- Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại điểm 1 của tất cả các Trường hợp, cán bộ phụ trách xây dựng báo cáo theo quy định tại điểm 2 của các Trường hợp và dự thảo quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trình Lãnh đạo phòng, thời gian thực hiện là 0,5 ngày.

- Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ và các văn bản dự thảo để nêu ý kiến chỉnh sửa hoặc chấp thuận, thời gian thực hiện là 0,5 ngày.

- Sau khi chấp thuận với các văn bản dự thảo, Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Ban xem xét phê duyệt, thời gian thực hiện là 0,5 ngày.

Lãnh đạo Ban xem xét việc thụ lý hồ sơ từ Lãnh đạo phòng để quyết định hướng giải quyết:

          + Lãnh đạo Ban đồng ý với ý kiến tham mưa của Lãnh đạo phòng, ký quyết định thu hồi và chuyển văn thư ban hành.

          + Nếu Lãnh đạo Ban không đồng ý với ý kiến tham mưu của Lãnh đạo phòng, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng để xem xét lại.

5.2.6. Văn thư ban hành văn bản

          (Thời gian giải quyết tối đa 1/2 ngày)

          - Văn thư nhận bản Quyết định thu hồi từ Lãnh đạo Ban, lập sổ theo dõi Hồ sơ thu hồi GCNĐT, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và cho phát hành.

- Quyết định được gửi cho Chủ đầu tư, UBND tỉnh Bắc Ninh, lưu tại Ban quản lý các KCN Bắc Ninh (Lưu văn phòng và Hồ sơ dự án); Đồng thời sao gửi các đơn vị có liên quan.

5.2.7. Xử lý tài sản sau khi có quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

Sau khi có quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, việc giải quyết tài sản được thực hiện theo một trong các phương án sau:

1, Trường hợp Nhà đầu tư không có phương án xử lý tài sản và việc chấm dứt hoạt động có liên quan đến giải thể doanh nghiệp thực hiện hoàn thiện các thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của Điều 158 Luật Doanh nghiệp và Điều 28 Nghị định 139/2007/NĐ-CP về giải thể doanh nghiệp.

2, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh đề nghị Công ty đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng thanh lý Hợp đồng thuê lại đất (trường hợp Nhà đầu tư chưa triển khai đầu tư trên đất thuê và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất và giao lại cho Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (trường hợp Nhà đầu tư chưa triển khai đầu tư và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Trường hợp Nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng thì tiến hành thanh lý tài sản đã đầu tư cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư vào Khu công nghiệp, có dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định.

3, Trường hợp Nhà đầu tư có phương án xử lý tài sản như: thanh lý, chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, thực hiện theo quy trình về chuyển nhượng tài sản trên đất gắn với đất thuê hoặc quyền sử dụng đất (QT 751-03/QLDN ban hành ngày 15/9/2011)

.

4, Thực hiện theo phương án xử lý tài sản được quy định tại bản án hoặc quyết định của Toà án, trọng tài do Nhà đầu tư vi phạm pháp luật.

 

6. LƯU TRỮ

          - Văn phòng sẽ chuyển lại cho Phòng QLDN lưu trữ bản chụp văn bản ký chính thức đã phát hành.

          - Lưu trữ bằng máy tính văn bản đánh máy chính thức của Cán bộ thụ lý HS.

7. PHỤ LỤC

Biểu mẫu 751-08/QLDN: Sổ tổng hợp danh sách các dự án đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư tại các Khu công nghiệp Bắc Ninh.

 


Đã có:  2 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có