Trang Dịch vụ Công của BQL CÁC KCN BẮC NINH
NỘI DUNG HỎI - ĐÁP
    LỌC THEO CHỦ ĐỀ Hãy đăng nhập / Đăng ký thành viên để đặt câu hỏi
1. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào

2. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào

3. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào

4. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào

5. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào

6. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào

7. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào

8. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào

9. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào

10. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào

1. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào
bnthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn: Quý công ty vào trang websie www.izabacninh.gov.vn chọn mục "Thủ tục hành chính" sẽ được hướng dẫn cụ thể. Xin cám ơn
2. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào
bnthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn: Quý công ty vào trang websie www.izabacninh.gov.vn chọn mục "Thủ tục hành chính" sẽ được hướng dẫn cụ thể. Xin cám ơn
3. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào
bnthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn: Quý công ty vào trang websie www.izabacninh.gov.vn chọn mục "Thủ tục hành chính" sẽ được hướng dẫn cụ thể. Xin cám ơn
4. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào
bnthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn: Quý công ty vào trang websie www.izabacninh.gov.vn chọn mục "Thủ tục hành chính" sẽ được hướng dẫn cụ thể. Xin cám ơn
5. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào
bnthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn: Quý công ty vào trang websie www.izabacninh.gov.vn chọn mục "Thủ tục hành chính" sẽ được hướng dẫn cụ thể. Xin cám ơn
6. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào
bnthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn: Quý công ty vào trang websie www.izabacninh.gov.vn chọn mục "Thủ tục hành chính" sẽ được hướng dẫn cụ thể. Xin cám ơn
7. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào
bnthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn: Quý công ty vào trang websie www.izabacninh.gov.vn chọn mục "Thủ tục hành chính" sẽ được hướng dẫn cụ thể. Xin cám ơn
8. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào
bnthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn: Quý công ty vào trang websie www.izabacninh.gov.vn chọn mục "Thủ tục hành chính" sẽ được hướng dẫn cụ thể. Xin cám ơn
9. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào
bnthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn: Quý công ty vào trang websie www.izabacninh.gov.vn chọn mục "Thủ tục hành chính" sẽ được hướng dẫn cụ thể. Xin cám ơn
10. Công ty tôi nằm ở khu công nghiệp Thuận Thành 3, là chi nhánh của một công ty tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đăng kí thỏa ước và nội quy lao động riêng cho chi nhánh và đăng kí ở Ban quản lí khu cộng nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì bao gồm các thủ tục và đăng kí như thế nào
bnthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn: Quý công ty vào trang websie www.izabacninh.gov.vn chọn mục "Thủ tục hành chính" sẽ được hướng dẫn cụ thể. Xin cám ơn